Ajuts per a projectes de foment de l’economia circular. Publicació de les bases any 2022


Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per accelerar la transició cap a una economia circular a Catalunya, millorar l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblar el desenvolupament econòmic global del consum de recursos. A l’annex 2, figura la definició d’economia circular.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes de les classes A, B o C relatius als recursos materials i als residus diferents de l’aigua, l’energia i les emissions atmosfèriques que es defineixen a continuació:

  • Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis.
  • Classe B. Projectes d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.
  • Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals

Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases les empreses beneficiàries següents, sempre que tinguin com a mínim un establiment operatiu ubicat a Catalunya, que la/les actuacions principals objecte de la convocatòria es desenvolupin a Catalunya i que el projecte subvencionat redundi en benefici de l’establiment esmentat o en l’àmbit territorial de Catalunya:

  • Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d’empreses privades.
  • Projectes de classe C: organitzacions empresarials que tinguin com a finalitat representar els interessos d’un
    sector empresarial, sempre que siguin de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o sindicats.

 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=942728