Ajuts per impulsar la transició ecològica

La Fundació Biodiversidad, entitat del sector públic adscrita al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, publica l’ordre TED/1317/2023, de 29 de novembre, que aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a impulsar la transició ecològica a través d’actuacions de capacitació dirigides a persones desocupades, treballadores i emprenedores.

L’objecte d’aquesta ordre és l’establiment de les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Empleaverde+, gestionat per la Fundación Biodiversidad, en el marc de la seva tasca com a Organisme Intermedi del Fons Social Europeu Plus, tal com es recull al Programa FSE+ d’Ocupació, Educació, Formació i Economia Social.

La finalitat d’aquestes subvencions és donar suport a projectes que impulsin la transició ecològica de l’economia a través d’actuacions de capacitació, dirigides a persones aturades, treballadores i emprenedores. Els projectes donaran resposta als reptes actuals vinculats a la transició ecològica, i contribuiran a abordar les transformacions sistèmiques dels sectors econòmics mitjançant l’adquisició de competències necessàries per respondre a les noves oportunitats d’ocupació en el marc d’una economia verda. Alhora, les accions contribuiran a la reducció de les bretxes de gènere, la igualtat d’oportunitats i tracte entre dones i homes i fer front al repte demogràfic.

Entitats beneficiàries:

Podran obtenir la condició d’entitat beneficiària:

  • Les persones físiques
  • Les persones jurídiques públiques
  • Les persones jurídiques privades, amb o sense ànim de lucre
  • Les anteriors en agrupació, encara que no tinguin personalitat jurídica, sempre que puguin portar a terme els projectes objecte de subvenció.

Activitats objecte de subvenció:

Les subvencions es concediran per a l’execució d’activitats que impulsin la millora de competències per a l’ocupació i l’emprenedoria i que donin resposta als reptes vinculats a la transició ecològica i a la sostenibilitat de les activitats econòmiques en tots els sectors, en el marc de l’economia verda.

Quantia i pagament de la subvenció:

A cada convocatòria es determinaran els imports màxims i mínims que podran tenir els projectes. En cap cas, la quantia dels projectes no podrà ser inferior a 50.000 euros i superior a 5.000.000 euros.

Els projectes no han d’implicar benefici mercantil comercial directe per a les entitats beneficiàries.

Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds s’establirà a les convocatòries corresponents i serà, com a mínim, de 20 dies hàbils des de la publicació de la convocatòria al BOE.

 

Sol·licituds:

Les sol·licituds es dirigirà a la Fundació Biodiversidad mitjançant el formulari corresponent.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-24991